Lietošanas noteikumi

realizacijascentrs.lv  pārstāvja – kompānijas SIA „ES Trade“ – un pircēja attiecības regulē SIA „ES Trade“ sastādītie vispārīgie noteikumi un Latvijas Republikas tiesiskie akti.

SIA „ES Trade“ sastādītie noteikumi:

1. Līguma priekšmets

1.2. Pārdevējs – interneta tirdzniecības vietne www.realizacijascentrs.lv turpmāk Internetkatalogs, un ar to saistīto tiesību īpašnieks SIA “ES Trade”, reģistrācijas Nr. 41503074695, juridiskā adrese: Stopiņu nov., Dreiliņi, Noliktavu iela 9, LV-2130, kas savas saimnieciskās darbības ietvaros saskaņā ar šo distances līgumu, turpmāk Līgums, piedāvā un pārdod preci Pircējam;
1.3. Pircējs - rīcībspējīga un tiesīga veikt pasūtījumu internetkatalogā persona, kura veic pasūtījumu vietnē www.realizacijascentrs.lv
1.4. Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs veicis pasūtījumu un atbilstoši šiem Noteikumiem ir veicis samaksu par Preci;
1.5. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt un papildināt Līguma noteikumus. Pircējam veicot pasūtījumu Internetkatalogā, tiek piemēroti Līguma noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī;
1.6. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos Internetkataloga pakalpojumusvai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pārdevējs uzskata, ka Pircējs, izmantojot Internetkatalogu, var pārkāpt vai pārkāpj Līguma noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam, Internetkataloga darbībai vai drošībai, vai trešajām personām;
1.7. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šo Līgumu un tajā ietvertajiem noteikumiem, viņam tie ir zināmi, viņš tos saprot un pilnībā tiem piekrīt. Pircējs apņemas ar Līguma noteikumiem iepazīties katrā iepirkšanās reizē. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces Internetkatalogā, ja nav iepazinies ar Līguma noteikumiem vai tiem nepiekrīt.

2. Reģistrācija

2.1. Lai varētu izmantot internetkataloga pakalpojumus un apskatīt tajā piedāvātās preces, Pircējs var reģistrēties vietnē un izveidot savu kontu.
2.2. Pēc paroles izveidošanas un reģistrācijas veikšanas, Pircējs apņemas nodrošināt, ka parole netiek atklāta trešajām personām. Pircējs ir atbildīgs par jebkuru viņa veikto darbību internetkatalogā, pievienojoties ar savu paroli. Ja internetkatalogā sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, izmantojot Pircēja piekļuves datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju. Ja Pircējs pazaudē piekļuves datus, viņam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs pa tālruni vai e-pastu, kas norādīti vietnē;
2.3. Veicot reģistrāciju, Pircējs var norādīt vai vēlas saņemt Pārdevēja vai viņa partneru paziņojumus vai citus Pircējam noderīgus piedāvājumus, tādējādi piekrītot, ka šādus paziņojumus vai piedāvājumus Pircējam var sūtīt. Ja Pircējs nevēlas tos saņemt un to ir atbilstoši apstiprinājis, Pārdevējs nesūtīs Pircējam reklāmas un informatīvos ziņojumus, izņemot tos, kuri ir nepieciešami, lai izpildītu Pircēja veikto pasūtījumu;
2.4. Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas reglamentē fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.
2.5. Pircēja personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju un Preču saņēmēju, veicot preču pārdošanu, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātu summu un naudu par Pircēja atpakaļ atdotajām precēm, administrējot parādsaistības, veicot citas no Līguma izrietošās saistības, kā arī nodrošinot Pircējam iespēju izmantot citus internetveikala pakalpojumus. Pircēja personas dati var tikt apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem, tikai ar Pircēja piekrišanu.
2.6. Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas, veicot internetkataloga administrēšanu un citus ar Pircēja pasūtījuma izpildi saistītus pakalpojumus. Pārdevējs apliecina, ka neatklās Pircēja personas datus citām trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumos.
2.7. Pircēja personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to prasa noteiktie datu apstrādes mērķi.

3. Preču pasūtīšana

3.1. Pirms pasūtījuma noformēšanas Pircējam ir jāizvēlas Pasūtījuma saņemšanas punktu. Pašizvešana notiek no Realizācijas Centra veikalа: Slokas iela, 161. Pēc Saņemšanas punkta izvēles Pircējs redzēs aktuālo pieejamo preču klāstu. Ja vēlāk tekoša pasūtījuma laikā Pircējs mainīs Saņemšanas punktu, tekoša groza saturs nesaglabāsies.
3.2. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka izvēlējies iegādāties konkrēto preci uz šajā Līgumā norādītiem noteikumiem;
3.3. Veicot pasūtījumu, nepieciešams norādīt preces saņēmēja vārdu, uzvārdu un telefona numuru. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu un ir izlasījis un piekrīt distances līguma nosacījumiem;

4. Preču cena un apmaksas veidi

4.1. Preču cenas Internetkatalogā tiek norādītas eiro (EUR) ar iekļautu PVN. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenu, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī;
4.2. Apmaksas veidi:
- uzreiz pēc pasūtījuma veikšanas, apmaksājot saņemto e-pastā rēķinu, kurā ir norādīti Pārdēvēja rekvizīti. Samaksa uzskatāma par veiktu, kad visa maksājuma summa ir saņemta Pārdevēja bankas kontā, kas norādīts samaksas noteikumos. Preču un piegādes cenā ir iekļauts PVN;
- Pasūtījuma saņemšanas punktā, t.i. veikalā, Pasūtījuma saņemšanas brīdī.

5. Pasūtījuma sagatavošanas termiņš.

5.1. Pasūtījuma sagatavošanas termiņš ir 24 stundas. Termiņš tiek skaitīts no brīža, kad Pircējs ir pabeidzis noformēt pasūtījumu un ir piekritīs Lietošanas noteikumiem.

Ja pasūtījums ir saņemts līdz plkst. 13.00, prece tiek sagatavota Saņemšanas punktā nākošajā darba dienā pēc plkst. 12:00. Ja pasūtījums ir veikts brīvdienās vai svētku dienās, Saņemšanas punktā tas būs sagatavots nodošanai darbadienā pēc plkst.12:00.

5.2. Ja Pircējs ir izvēlējis apmaksāt Pasūtījumu saņemšanas punktā, Pasūtījuma glabāšanas laiks būs līdz 36 stundām.

5.3. Prece tiek nodota Pircējam kopā ar rēķinu divos eksemplāros. Uz viena Pircējam ir nepieciešams parakstīties. Pirms parakstīšanas mēs iesakām Pircējam pārbaudīt preces derīguma termiņu, iepakojumu un daudzumu, preces atbilstību Pircēja prasībām. Pretenzijas par iepakojumu un preču derīguma termiņu vai daudzumu, kuras tiek iesniegtas vēlāk, netiek izskatītas.

6. Preču atgriešana

6.1. Pieteikums par līguma nosacījumiem neatbilstošas preces atgriešanu piesakāms Ministru kabineta noteikumu Nr.631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” noteiktā kārtībā, izmantojot atvērto Pircēja personīgo norēķinu kontu;
6.2. Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pirkuma līguma 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo preču saņemšanas. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
a) preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
b) pārtikas preces vai citas tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētas preces;
c) citos likumā paredzētajos gadījumos;
6.3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs piesaka preču atgriešanas pieteikumu nosūtot to uz info@realcentrs.lv. Pārdevējs pārbauda pieteikumā norādītos apstākļus 10 (desmit) dienu laikā, un nepieciešamības gadījumā sazinās ar Pircēju gadījumā, ja pieteikums nav pamatots;
6.4. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Pircējs 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas nogādā preci Pārdevējam uz to pašu saņemšanas punktu, kur prece tika saņemta.
6.5. Preču cenu, ko Pircējs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atgriezis atpakaļ Pārdevējam šajā Līgumā noteiktā kārtībā, Pārdevējs atgriež Pircējam, 14 (cetrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc preces saņemšanas.
6.6. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, un preces piegādes dokumentu, kā arī lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu.
6.7. Preču atgriešanas pieteikumu var lejupielādēt šeit: Atteikuma veidlapa. Preču atgriešanas pieteikumu vajag iepriekš nosūtīt uz info@realcentrs.lv

7. Preču kvalitātes garantija

7.1. Visu Internetkataloga preču īpašības ir norādītas preces aprakstā katras preces idividuālā kartiņā.
7.2. Atsevišķiem preču veidiem tiek piešķirta preces ražotāja garantija. Precēm, kurām kvalitātes garantija netiek izsniegta, spēkā ir garantija, kas noteikta attiecīgajos tiesību aktos. Ja Pircēju neapmierina pasūtītā Preces kvalitāte viņa pienākums ir informēt Pārdevēju, lai tas varētu sazināties un informēt preces ražotāju vai oficiālo izplatītāju.

8. Citi noteikumi

8.1. Ja piekļūšana Internetkatalogam, reģistrācija vietnē vai pasūtījuma veikšana nav iespējama vai ir traucēta tehnisku vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja vai trešo personu zaudējumiem
8.2. Pārdevējs neatbild par sekām, ja Pircēja datora vai monitora īpatnību dēļ Pircēja datora monitorā redzamo preču attēls pēc jebkādām pazīmēm atšķiras no preču izskata dabā.
9. Sūdzību un ārpustiesas strīdu izskatīšanas kārtība.
Sūdzību par preču kvalitāti un citiem ar pirkumu saistītiem jautājumiem lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi info@realcentrs.lv. Visas sūdzības tiks izskatīta 7 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas e-pasta adresi.
Ja Jūsu sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:
• vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
• iesnieguma iesniegšanas datumu;
• strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.
Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:
• Informācija par strīdu risināšanas procesu: www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process 
• Informācija par ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāju datubāzi: www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze 
• Informācija par strīdu izšķiršanu tiešsaistē (SIT): Ja ir radusies problēma ar tiešsaistē nopirktu preci, klients var izmantot SIT platformu, lai iesniegtu sūdzību, ko izskatīs neatkarīga strīdu izšķiršanas struktūra. Links uz SIT platformu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV